Enesedeklaratsioon

seoses FSC-POL-01-004

(Assotsiatsiooni poliitika

FSC®-iga organisatsioonid)

 

 Allakirjutanud organisatsioon on seotud Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mehhiko või mõne selle tütarettevõtte või sidusettevõttega (edaspidi: FSC®), olles FSC® liige või sellega lepingulises suhtes. Käesolevaga kinnitab allakirjutanud organisatsioon selgesõnaliselt, et on lugenud ja mõistab FSC®-iga organisatsioonide assotsiatsiooni poliitikat, mis on avaldatud aadressil www.fsc.org. See poliitika sätestab FSC®-i seisukoha vastuvõetamatute tegevuste suhtes organisatsioonide ja üksikisikute poolt, kes juba on või tahaksid olla FSC®-iga seotud, samuti lahtiühendamise mehhanismi.

Eespool öeldut silmas pidades nõustub organisatsioon selgesõnaliselt praegu ja tulevikus, kuni suhe FSC®-ga eksisteerib, mitte olema otseselt ega kaudselt seotud järgmiste vastuvõetamatute tegevustega:

 a) ebaseaduslik metsaraie või ebaseaduslik puidu või metsasaadustega kauplemine;

b) traditsiooniliste ja inimõiguste rikkumine metsanduses;

c) kõrgete looduskaitseväärtuste hävitamine metsanduses;

d) metsade märkimisväärne muutmine istandikeks või mittemetsaks kasutamiseks;

e) geneetiliselt muundatud organismide kasutuselevõtt metsanduses;

f) ILO tööpõhimõtteid ja -õigusi käsitlevas deklaratsioonis määratletud mis tahes ILO põhikonventsiooni rikkumine;

 

 Organisatsioon ei kasuta lapstööjõudu.

 

a) Organisatsioon ei võta tööle alla 15-aastaseid töötajaid või alla 15-aastaseid töötajaid, mis on alla riiklike või kohalike seaduste või määrustega sätestatud vanuse alampiiri, olenevalt sellest, kumb vanus on kõrgem, välja arvatud punktis b täpsustatud juhtudel.

b) Riikides, kus siseriiklikud seadused või määrused lubavad 13–15-aastaste inimeste kerget tööd, ei tohiks selline töötamine segada kooliskäimist ega kahjustada nende tervist ega arengut. Eelkõige, kui lastele kehtivad kohustusliku hariduse seadused, peavad nad töötama ainult väljaspool kooliaega tavalisel päevasel tööajal.

c) Alla 18-aastasel isikul ei lasta teha ohtlikku või rasket tööd, välja arvatud heakskiidetud siseriiklike seaduste ja määruste kohase koolituse eesmärgil.

d) Organisatsioon keelab lapstööjõu halvimad vormid.

 

Tallinn, 25/04/2022

___________________________________________________________

For the Organization / Organisatsioon

Himbalt Trade OÜ